martes, 5 de marzo de 2013

SIGNANDO NA CAFETERÍA


  Como xa sabedes, no centro contamos cunha cafetería con camareiros excepcionais. Aproveitando un recurso tan xenial, fixemos unha sesión do Obradoiro de Bimodal na que practicamos os signos que mais falta nos fan para pedir o que queremos beber.


   Como ya sabéis, en el centro contamos con una cafetería con camareros excepcionales. Aprovechando un recurso tan genial, hicimos una sesión del Taller de Bimodal en la que practicamos los signos que más  nos hacen falta para pedir lo que queremos beber.

lunes, 26 de marzo de 2012

Traballamos cos alumnos o vocabulario relativo aos útiles de cociña e facémolo no comedor, aproveitando para poñer a mesa.
Os alumnos que participan nesta sesión comparten características comúns, como son as dificultades de expresión (ausencia de linguaxe oral ou fala inintelixible) pero, ao mesmo tempo, todos teñen un aceptable nivel de comprensión. Coa adquisición dos signos proporcionamos; a uns un sistema alternativo de comunicación, e a outros un apoio indispensable para o desenvolvemento da linguaxe oral.
Eiquí tendes un exemplo das nosas sesións!
Trabajamos con los alumnos el vocabulario relativo a los útiles de cocina y lo hacemos en el comedor, aprovechando para poner la mesa.
Los alumnos que participan en esta sesión comparten características comunes, como son las dificultades de expresión (ausencia de lenguaje oral o habla ininteligible) pero, al mismo tiempo, todos tienen un aceptable nivel de comprensión. Con la adquisición de los signos proporcionamos; a unos un sistema alternativo de comunicación, y a otros un apoyo indispensable para el desarrollo del lenguaje oral.
Ahí teneis un ejemplo de nuestras sesiones!

miércoles, 11 de enero de 2012

QUE VOU FACER HOXE?

No noso centro, en moitas aulas, faise o horario cos pictogramas do SPC (Sistema Pictográfico de Comunicación), así a información é máis accesible para todos (os que len e os que non o fan) e permanece como apoio constante ao que os alumnos poden recurrir sempre que o precisen.
Cada día, cando chegamos á aula, cada alumno compón a secuencia de actividades que desenvolverá ese día. Axúdanos así á anticipación e estructuración temporal.
Cando a tarefa de poñer o horario a acompañamos de signos, non só estamos favorecendo a comprensión e a atención, senón que, tamén proporcionamos aos alumnos unha vía de expresión fundamental para a comunicación.
En nuestro centro, en muchas aulas, se hace el horario con los pictogramas del SPC (Sistema Pictográfico de Comunicación), así la información es más accesible para todos (los que leen y los que no lo hacen)y permanece como apoyo constante al que los alumnos pueden recurrir siempre que lo necesiten.
Cada día, cuando llegamos al aula, cada alumno compone la secuencia de actividades que desarrollará ese día. Nos ayuda así a la anticipación y estructuración temporal.
Cuando la tarea de poner el horario la acompañamos de signos, no sólo estamos favoreciendo la comprensión y la atención, sino que, también proporcionamos a los alumnos una vía de expresión fundamental para la comunicación.

jueves, 8 de diciembre de 2011

OS NOMES PROPIOS

A primeira sesión que se traballou no obradoiro de signos, estivo relacionada cos nomes propios dos alumnos, dos seus compañeiros e dalgúns mestres do centro. Aquí podedes ver que signos se traballaron e como se puxeron en práctica na aula.La primera sesión que se trabajó en el taller de signos, estuvo relacionada con los nombres propios de los alumnos, de sus compañeros y de algunos maestros del centro. Aquí podéis ver que signos se trabajaron y como se pusieron en práctica en el aula.

viernes, 2 de diciembre de 2011

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DO SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIMODAL

Dende o departamento de Orientación, en coordinación coa titora e coa mestra de Audición e Linguaxe, decídese levar a cabo un Programa de adquisición do sistema de comunicación Bimodal.

Baixo a idea da comunicación bimodal englóbanse un continuo de posibilidades comunicativas nas que se empregan signos simultáneamente coa fala. Decidimos utilizar este sistema porque segue a estructura da linguaxe oral e, polo tanto, axuda na súa adquisición e no seu entendemento por parte das persoas que non dominan a Linguaxe de Signos. Ademais con este sistema de comunicación o alumno non precisa ningún tipo de soporte nin aparello, polo que lle proporciona maior nivel de autonomía e independencia.

Os alumnos seleccionados para este obradoiro comparten características similares, como a dificultade para a adquisición da linguaxe oral e a ausencia dun sistema de comunicación funcional e intelixible. O traballo neste eido non implica deixar de lado a fala, polo contrario, facilita o seu desenvolvemento e estructuración.

O “Programa para a adquisición do sistema de comunicación Bimodal” desenvolverase ao longo do curso nunha sesión semanal na aula de Audición e Linguaxe. O aprendido nestas sesións reforzarase na aula ordinaria coa titora e o resto dos compañeiros, facilitando así a comunicación entre eles.
O vocabulario a traballar seleccionarase tendo en conta os seguintes criterios:
1.Intereses e motivacións dos alumnos.
2.Termos de uso mais habitual nas súas vidas cotiás.
3.Vocabulario traballado na aula ordinaria.

Despois de cada sesión os alumnos levan para a casa unha folla cos signos traballados ese día. Ademais, algunhas sesións gravaranse para o blogue. Animádevos a practicar!


PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIMODAL

Desde el departamento de Orientación, en coordinación con la tutora y con la maestra de Audición y Lenguaje, se decide llevar a cabo un Programa de adquisición del sistema de comunicación Bimodal.

Bajo la idea de la comunicación bimodal se engloban un continuo de posibilidades comunicativas en las que se emplean signos simultáneamente con el habla. Decidimos utilizar este sistema porque sigue la estructura del lenguaje oral y, por lo tanto, ayuda en su adquisición y en su entendimiento por parte de las personas que no dominan el Lenguaje de Signos. Además con este sistema de comunicación el alumno no precisa ningún tipo de soporte ni aparato, por lo que le proporciona mayor nivel de autonomía e independencia.

Los alumnos seleccionados para este taller comparten características similares, como la dificultad para la adquisición del lenguaje oral y la ausencia de un sistema de comunicación funcional e inteligible. El trabajo en este campo no implica dejar de lado el habla, por el contrario, facilita su desarrollo y estructuración.

El “Programa para la adquisición del sistema de comunicación Bimodal” se desarrollará a lo largo del curso en una sesión semanal en el aula de Audición y Lenguaje. Lo aprendido en estas sesiones se reforzará en el aula ordinaria con la tutora y el resto de los compañeros, facilitando así la comunicación entre ellos.
El vocabulario a trabajar se seleccionará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1.Intereses y motivaciones de los alumnos.
2.Términos de uso mas habitual en sus vidas cotidianas.
3.Vocabulario trabajado en el aula ordinaria.

Después de cada sesión los alumnos llevan a casa una hoja con los signos trabajados ese día. Además, algunas sesiones se grabarán para el blog. ¡Animaros a practicar!